Zhen Su Lab


| Research | People | Publication | Database | Chinese Version |
  


 
Faculty and staff:  
  Zhen Su: Professor

Bioinformatics and Computational Biology

 

 
       
  Wenying Xu: Senior Engineer

Plant Comparative Genomics and Functional Genomics

 

 
       
  Yi Ling: Associate Professor

Bioinformatics

 

 
       
  Qunlian Zhang: Technician

Plant tissue culture

 

 
       
       
Graduate students:  
  Tian Tian: PhD student

Tian received her B.S. in college of life sciences from  Agricultural University of Hebei. 

 

 
  Hengyu Yan: PhD student

Hengyu received his B.S. in biological technology from Shanxi Agricultural University.  

  

 
  Jiaotong Yang: PhD student

Jiaotong received his B.S. in animal science from Southwest University.   

 

 
  Nannan Zhao: PhD student

Nannan received her B.S. in plant science from Jilin University.   

 

 
  Lingling Da: PhD student

Lingling received her B.S. in plant science from Jilin University.   

 

 
  Jiajie She: PhD student

Jiajie received his B.S. in bioinformatics from Chongqing University of Posts and Telecommunications.   

 

 
  Xuelian Ma: PhD student

Xuelian received her B.S. in biological technology from North China University of Science and Technology.

 
  Minhao Sheng: PhD student

Minhao received his B.S. in bioinformatics from Hebei University.

 
  Zhongqiu Li: Master student

Zhongqiu received her B.S. in biological science from Hainan University.

 

 
  Zhichuang Cui: Master student

Zhichuang received his B.S. in biological science from China Agricultural University.  

 
       

 

Previous group members:

Postdoc: Fengxia Liu, Yijing Zhang

Graduate students: Xin Zhou, Yuannian Jiao, Yunyan Liu, Haiyan Wu, Junjie Fu, Chong Liu, Daofeng Li, Jingyin Yu, Chao Di, Rendong Yang, Zhou Du, Gaihua Zhang, Zhenhai Zhang, Qiang Wei, Dongxia Yao, Jiangang Wei, Liangqun Lu, Juan Yu, Zhenyan Miao, Chunchao Wang, Jinyan Guo, Xin Yi, Liwei Zhang, Kang Zhang, Qi You, Yue Liu, Qian Song, Qingwei Zhao, Zuyong Zhang, Huajun Guo

Staffs: Shaoxia Zhou, Jiang Li, Lan Liu, Xue Zheng, Ling Wang, Yuanjun Tan

Undergraduate students: Chao Xie, Biao Fu, Miao Hu, Li Li, Chuan Wang, Bin Wang, Zexuan Yi, Yingting Zhu, Xiao Li, Yan Zhang, Chen Zhang, Xuanhao Xu, Zhoutuo Yang, Xin Zhu

High School students: James Song

 

Mail: #2 Yuanmingyuan Xilu, Beijing 100193, China | Tel: +86(10)62731214 | Email: genome01ATcau.edu.cn

Copyright | Zhen Su Lab | 2012 | All right reserved | Last updated: March, 2012