Zhen Su Lab


| Research | People | Publication | Database | Chinese Version |
  


 
Faculty and staff:  
  Zhen Su: Professor

Bioinformatics and Computational Biology

 

 
       
  Wenying Xu: Senior Engineer

Plant Comparative Genomics and Functional Genomics

 

 
       
  Yi Ling: Associate Professor

Bioinformatics

 

 
       
  Qunlian Zhang: Technician

Plant tissue culture

 

 
       
       
Graduate students:  
  Xuelian Ma: PhD student

Xuelian received her B.S. in biological technology from North China University of Science and Technology.

 
  Minhao Sheng: PhD student

Minhao received his B.S. in bioinformatics from Hebei University.

 
  Zhongqiu Li: Master student

Zhongqiu received her B.S. in biological science from Hainan University.

 

 
  Yaxin Cao: Master student

Yaxin received her B.S. from college of life sciences in  Agricultural University of Hebei.   

 
  Xinyue Yu: Master student

Xinyue received her B.S. from college of life sciences in  Agricultural University of Hebei.   

 

 
  Tianxi Xue: PhD student

Tianxi received his M.S. in China Agricultural University.   

 

 
       

 

Previous group members:

Postdoc: Fengxia Liu, Yijing Zhang

Graduate students: Xin Zhou, Yuannian Jiao, Yunyan Liu, Haiyan Wu, Junjie Fu, Chong Liu, Daofeng Li, Jingyin Yu, Chao Di, Rendong Yang, Zhou Du, Gaihua Zhang, Zhenhai Zhang, Qiang Wei, Dongxia Yao, Jiangang Wei, Liangqun Lu, Juan Yu, Zhenyan Miao, Chunchao Wang, Jinyan Guo, Xin Yi, Liwei Zhang, Kang Zhang, Qi You, Yue Liu, Qian Song, Tian Tian, Hengyu Yan, Jiaotong Yang, Zhichuang Cui, Jiajie She, Nannan Zhao, Lingling Da, Qingwei Zhao, Zuyong Zhang, Huajun Guo

Staffs: Shaoxia Zhou, Jiang Li, Lan Liu, Xue Zheng, Ling Wang, Yuanjun Tan

Undergraduate students: Chao Xie, Biao Fu, Miao Hu, Li Li, Chuan Wang, Bin Wang, Zexuan Yi, Yingting Zhu, Xiao Li, Yan Zhang, Chen Zhang, Xuanhao Xu, Zhoutuo Yang, Xin Zhu

High School students: James Song

 

Mail: #2 Yuanmingyuan Xilu, Beijing 100193, China | Tel: +86(10)62731214 | Email: genome01ATcau.edu.cn

Copyright | Zhen Su Lab | 2012 | All right reserved | Last updated: March, 2012